Konkurs jubileuszowy

 

Regulamin konkursu na hasło promocyjne 70-lecia SPC

 

I. Organizator konkursu i postanowienia ogólne.

1. Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie (dalej: SPC), z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053005, zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na hasło jubileuszu 70– lecia SPC, zwany dalej Konkursem.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs będzie trwał od dnia 01 marca do dnia 20 marca 2018r.

4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem i jego akceptacją.

 

II. Przedmiot konkursu. Uczestnicy konkursu.

1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie autorskiego i wcześniej nie publikowanego  hasła na jubileusz 70-lecia Spółdzielni. Hasło powinno kojarzyć się ze Spółdzielnią, jej historią, tradycją, innymi walorami charakterystycznymi dla branży, czy codziennym posiłkiem opartym na wypiekach SPC.

2. Hasło będzie towarzyszyć komunikacji Jubileuszu 70 -lecia Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie i wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności wykorzystywane będzie na gadżetach reklamowo-promocyjnych, ulotkach, folderach, plakatach, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej.

3. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 1 propozycję hasła.

4. W Konkursie mogą wziąć udział:

a) pracownicy SPC, którzy mają podpisaną Umowę o pracę lub zlecenie, obowiązującą w całym okresie trwania Konkursu;

b) Właściciele firm przewozowych, którzy mają podpisaną umowę z SPC.

c) Osoby prowadzące sklepy franczyzowe i na zasadach agencji, które mają podpisane umowy                                    o współpracy z SPC.

5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz pracownicy Działu Sprzedaży i Marketingu SPC, Członkowie Zarządu Spółdzielni, a także pracownicy sezonowi, czy wykonujący pracę na zlecenie firm outsourcingowych, a także pracownicy sklepów franczyzowych i agencji oraz kierowcy niezatrudnieni w SPC.

6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

 

III. Wymagania projektu.

1.                  Propozycja hasła musi być zaprezentowana na kartce w formacie A5.

2.                  Hasło może składać się maksymalnie z 6 słów.

3.                  Każde zgłoszenie na odwrotnej stronie musi być podpisane przez  autora.

4.                  Kartkę z hasłem należy umieścić w kopercie wraz z  informacjami zawierającymi: imię, nazwisko, numer telefonu i ewentualnie adres e-mail autora.

5.                  Uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do prac konkursowych wypełnione Oświadczenie (załącznik Nr 1 do Regulaminu), na którym własnym podpisem wyraża zgodę na podanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, a także składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczanie dot. praw autorskich. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, wizerunku oraz hasła w materiałach Spółdzielni dotyczącej komunikacji Jubileuszowej wewnątrz firmy oraz na zewnątrz. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie dla potrzeb konkursu.

6.                  Prace nadesłane bez podpisanego Oświadczenia (załącznik Nr 1 do Regulaminu) nie będą brały udziału w Konkursie i nie zostaną ocenione.

 

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych.

1.       Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na hasło promocyjne 70- lecia SPC” wraz                                          z wypełnionym drukiem Oświadczenia (załącznik Nr 1 do Regulaminu) należy wrzucić w kopercie do urn konkursowych umieszczonych na Zakładach:

a) Zakład Krakowiaków przy ul. Krakowiaków 103 w Warszawie,

b) Zakład Żerań przy ul. Odlewnicza 2 w Warszawie,

c) Zakład Ciastkarski przy ul. Lubelska 12/14 w Warszawie oraz

d) w biurze SPC przy ul. Krakowiaków 103 w Warszawie.

2.        Końcowy termin składania prac – 20 marca 2018 r.  do godz. 15.00

3.       Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.

 

V. Komisja Konkursowa i ocena prac. 

1. Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z opisem w pkt  II.1. oraz II.2. Regulaminu.

2. Spośród nadesłanych prac, najlepsze z nich wybierze powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w której skład będą wchodzić przedstawiciele Spółdzielni  (max. 5 osób).

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna, a uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania.

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji zostaną zaprezentowane zakodowane prace.

5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli nie zostanie złożona żadna praca konkursowa lub jeśli w ocenie Komisji Konkursowej złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na przyznanie nagrody lub nie spełniają innych wymogów ujętych w niniejszym Regulaminie.

6. Komisja Konkursowa ma prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.

 

VI. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody.

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 04 kwietnia 2018 r.

2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub/i mailowo o wynikach Konkursu. 

3. Osoby składające prace w ramach Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu – ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922) – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Organizator konkursu jest uprawniony do opublikowania imienia, nazwiska i wizerunku zwycięzcy konkursu,   a także zwycięskiego hasła oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Spółdzielni oraz w mediach i Internecie.

6. Za najlepsze prace, który wybierze Komisja Konkursowa,  Laureatom przyznane zostaną nagrody finansowe o wartości netto:

a) I miejsce: 1000 zł

b) II miejsce: 500 zł

7. Symboliczne przekazanie nagrody w postaci atrapy czeku nastąpi podczas PIKNIKU zorganizowanego dla Pracowników Organizatora w dniu 16.06.2018r., natomiast przekazanie nagrody przelewem nastąpi na wskazane przez Laureata konto bankowe w terminie do dnia 20.06.2018 r.

8.  Odpowiednio od Uczestników  - Laureatów odprowadzony będzie należny podatek i składki ZUS. W przypadku, gdy Laureatem zostanie Pracownik SPC kwota nagrody netto zostanie powiększona o obowiązkowe składki ZUS i podatek, które zostaną odprowadzone przez Organizatora. W pozostałych przypadkach kwota nagrody netto zostanie zwiększona o należny podatek zryczałtowany, który odprowadzi Organizator.

 

VII. Prawa autorskie.

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Uczestnik konkursu składa oświadczenie w tym zakresie zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje Spółdzielni, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Spółdzielnię od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

2. Z chwilą zgłoszenia prac do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z hasła  przez Organizatora dla celów konkursowych.

3. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureatów Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Laureatów Konkursu na Organizatora, majątkowych praw autorskich  do  korzystania i rozporządzania zwycięskimi hasłami reklamowymi na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł reklamowych w sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania   danych Laureatów Konkursu. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

4. Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła reklamowe każdą techniką - w tym techniką  drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką  cyfrową.  Dokonywać  obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasła w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w  miejscu  i w  czasie przez  siebie wybranym. Organizator będzie  uprawniony  do  dalszego  rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł reklamowych autorom tych haseł reklamowych - Laureatom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora.

4. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora prawa autorskie na następujące pola eksploatacji:

a) utrwalanie i nieograniczone zwielokrotnianie nagrodzonego hasła każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,

b) wprowadzanie do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

c)  obrót wszystkimi przysługującymi prawami do haseł, w tym w szczególności wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, a także rozpowszechnianie hasła  w każdy inny sposób, w szczególności udostępnianie publiczne tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) publiczne udostępnianie, wystawianie, wyświetlanie, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w telewizji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach,

4. Uczestnik Konkursu udziela również Organizatorowi nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu.

5. Laureatom Konkursu poza uprawnieniami do uzyskania nagród określonych w Regulaminie nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. W szczególności Laureat Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy w celu jego skutecznego wykorzystania.

7. Przesłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu).

 

VIII. Postanowienia końcowe.

1.       Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

2.       Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia okresu trwania Konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

4.       Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz niewyłaniania Laureatów.

5.       Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.

6.       Interpretacja zasad Regulaminu konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone w siedzibie Spółdzielni oraz w intranecie.

7.       Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania go w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krakowiaków 103 w Dziale Marketingu, oraz na firmowym intranecie.

8.       Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu.

9.       Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

10.   W razie pytań i wątpliwości, dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 22 5739292, e-mail: marketing@spc.pl. 

 

 

 REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ NA OPRACOWANIE HASŁA JUBILEUSZU 70-LECIA SPC 

 

1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniu Konkursowym. Komisja Konkursowa jest powołana do oceny spełnienia przez uczestników Konkursu wymagań określonych w Regulaminie, oceny prac konkursowych oraz wyboru Laureatów Konkursu.

2.  Wyboru Laureatów Komisja Konkursowa dokonuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w pkt. II i III Regulaminu Konkursu.

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego 70-lecia SPC (max. 5 osób – w tym Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego).

4. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego              70 - lecia SPC.

5. Z przebiegu prac Komisji sporządza się Protokół.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu konkursu  na hasło promocyjne  z okazji 70 - lecia Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie

 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

……………………………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………….….

E mail………………………………………………

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 103, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres mailowy, telefon, dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na hasło promocyjne 70-lecia Spółdzielni, zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 922). Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz pracy na wszelkich mediach, nośnikach, gdzie prace będą prezentowane.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych pozostaje Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 103; posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania; podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ww. konkursie.

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu na hasło promocyjne 70-lecia SPC  i w pełni akceptuję jego warunki.  

3. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs hasło promocyjne 70-lecia SPC i że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również, że nadesłana praca nie brała udziału w żadnym innym konkursie.

4. Oświadczam też, że biorąc udział w Konkursie wyrażam zgodę na przeniesienie z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu majątkowych praw autorskich na Organizatora i jednocześnie zrzekam się wszelkich majątkowych prac w autorskich do zaproponowanego hasła.

5. Oświadczam, że jestem zatrudniony/mam podpisaną umowę o współpracy z firmą* ……………………………………………………………………………………….., adres ………………………………………………………………………

 

……………………..…………                                                                ……………………………………..

     miejscowość i data                                                                 podpis uczestnika konkursu

 

*Niewłaściwe skreślić.