Regulamin Programu Lojalnościowego "I Love SPC"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„KARTA STAŁEGO KLIENTA – I LOVE SPC”.

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu lojalnościowego (dalej również: „akcji”) jest Spółdzielnia Piekarsko – Ciastkarska w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000053005, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Adres organizatora: ul. Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa.
3. Regulamin programu lojalnościowego jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepach biorących udział w programie (Zał. 1).


§ 2. Cele

Celem programu jest zachęcenie klientów do dokonywania zakupów w sklepach firmowych SPC. Szczegółowy wykaz sklepów objętych akcją jest dostępny w Załączniku nr 1. Dzięki zdobytej określonej ilości pieczątek i według poniższych zasad uczestnik akcji będzie mógł otrzymać nagrodę.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnikiem programu lojalnościowego może być osoba posiadająca kartę do zbierania pieczątek. Wzór karty biorącej udział w programie jest dostępny w Załączniku nr 3.
 2. W programie lojalnościowym nie mogą brać udziału pracownicy sklepów SPC, franczyzobiorcy, agenci oraz ich pracownicy.
 3. Udział w programie lojalnościowym jest dobrowolny.

 

 

§ 4. Czas trwania

 

Czas trwania akcji: 01.09 – 30.11.2018 lub do odwołania


§ 5. Zasady programu

 

Program lojalnościowy polega na zbieraniu przez Uczestników punktów w postaci pieczątek na karcie. Zbieranie pieczątek trwa od 01.09.2013 do czasu zakończenia programu. Wzór pieczątki biorącej udział w programie dostępny jest w Załączniku nr 3.

Do programu lojalnościowego może przystąpić każdy, kto zrobi zakupy w sklepie SPC za kwotę powyżej, bądź równą 5 zł.

Pieczątki przyznawane będą według poniższych zasad:

a/ Przy zakupach na kwotę równą lub pow. 5 zł uczestnik programu otrzyma jedną pieczątkę z logiem SPC wbijaną na karcie, która dostępna będzie w sklepach SPC.

b/ Zakup na kwotę wielokrotności 5 zł nie uprawnia do otrzymania większej ilości pieczątek na karcie. Zabronione jest dzielenie zakupów na kilka paragonów w celu otrzymania większej ilości pieczątek.

c/ Kartę należy okazać przy kasie, po dokonaniu płatności. Uczestnik programu samodzielnie okazuje kartę do podbicia. Sprzedawca nie ma obowiązku przypominania klientowi o przysługującej pieczątce.

d/ Pieczątki przystawia sprzedawca, po zakończeniu zakupów, opłaceniu ich oraz wydaniu paragonu.

e/ Każda karta zawiera miejsce na zebranie max. 10 pieczątek.

i/ Uzupełnione wszystkimi pieczątkami SPC karty należy dostarczyć do sklepu SPC biorącego udział w programie lojalnościowym do dnia 30.11.2018 (lub w przypadku przedłużenia programu do dnia ogłoszonego jako jego zakończenie).

j/ Pieczątki na karcie można uzyskać jedynie w sklepach biorących aktualnie udział w akcji, wg Załącznika nr 1.

 

§ 6. Nagrody

Aby otrzymać nagrodę w programie należy zebrać 10 pieczątek na karcie oraz przekazać ją sprzedawcy.

Za uzyskanie:

10 pieczątek – ciastko lub drożdżówka.

Uczestnik programu ma prawo wybrać ciastko sztukowe lub drożdżówkę (produkty spełniające wymogi jako nagroda określone są w zał. 2) do max. kwoty 5 zł. Uczestnik może wybrać kilka produktów, nie przekraczając kwoty 5 zł. W przypadku wyboru nagrody w kwocie mniejszej niż 5 zł, uczestnik programu nie może żądać od SPC wyrównania tej kwoty. W przypadku gdy wybrana nagroda przewyższa kwotę 5 zł, uczestnik programu nie może dopłacić brakującej części – w takiej sytuacji należy zrezygnować z wybranego produktu (określonego jako nagroda w programie) w taki sposób, aby łączna kwota wybranych nagród nie przekraczała kwoty 5 zł.   

 

§ 7. Odbiór nagród

Nagrody wydawane będą od dnia 01.09 do dnia 30.11.2018 (lub w przypadku przedłużenia programu do dnia ogłoszonego jako jego zakończenie) na podstawie ilości zdobytych pieczątek oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

W przypadku nie odebrania nagrody do czasu zakończenia programu uczestnik traci prawo do odbioru nagrody.

 

Uczestnikowi programu nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

W razie braku wybranego produktu określonego jako nagroda w danym sklepie SPC, należy wybrać inny produkt znajdujący się na wykazie nagród w tym sklepie lub wymienić kartę w innym sklepie SPC, gdzie dany produkt się znajduję.

Uczestnikowi programu nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości  nagród.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

Deklarując wzięcie udziału w programie Uczestnik, wyraża zgodę i akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Spółdzielni Piekarsko – Ciastkarskiej w Warszawie oraz sklepach biorących udział w programie lojalnościowym. Regulamin może być udostępniony również na stronie internetowej SPC oraz za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook.

W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, jak również zapisach regulaminu budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator.

Wszystkie materiały promocyjne dotyczące programu lojalnościowego mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Akcji promocyjnej oraz skrócenia Akcji lub jej odwołania, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. Zmiana Regulaminu będzie komunikowana w siedzibie SPC oraz w - sklepach biorących udział w promocji.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej Klienci mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Dział Sprzedaży i Marketingu”, w okresie trwania programu oraz po jego zakończeniu, nie później jednak niż 14 dni po zakończeniu programu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, oznaczającego datę złożenia listu poleconego (z reklamacją) w polskiej placówce pocztowej. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 31 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec stosownemu przedłużeniu. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może dochodzić swoich roszeń przed właściwym sądem powszechnym.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Wykaz sklepów firmowych i franczyzowych SPC (aktualizacja na bieżąco)

SKLEPY ( Z.P. KRAKOWIAKÓW)

101, ul. Krasińskiego 67, Warszawa

103, ul. Narbutta 83, Warszawa

104, ul. Popiełuszki 1, Warszawa

107, ul. Mołdawska 7, Warszawa

108, ul. Bonifraterska 15, Warszawa

112, ul. Górczewska 225, Warszawa

114, ul. Obrzeżna 1 lok.  U9, Warszawa

115, ul. Wąwozowa 4 lok. H04, Warszawa

120, ul. Huculska 1, Warszawa

126, Piastów, ul. Orzeszkowej 62, Warszawa

127, ul. Kierbedzia 8 lok. 307, Warszawa

129,  ul. Górczewska 95 lok. U3, Warszawa

131, ul. Kaliny Jędrusik 7 lok.U12, Warszawa

132, ul. Rydygiera 18 lok U3, Warszawa

133. ul. Konstruktorska 10c lok. U3, Warszawa

167, ul. Rakowiecka 45, Warszawa

169, ul. Madalińskiego 57, Warszawa

170, ul. Krakowiaków 103, Warszawa

SKLEP  (Z.P. ŻERAŃ)              

105, ul. Odlewnicza 2, Warszawa

109, Radość, ul. Wisełki 6, Warszawa

111,  ul. Poborzańska  37, Warszawa

116, ul. Berensona 30, Warszawa

128, ul. Grochowska 92, Warszawa

130, ul. Bora Komorowskiego 7L paw. 6, Warszawa

134, ul. Trocka 6 paw. 95/96, Warszawa

136  ul. Międzynarodowa 42, Warszawa

144, ul. Białowieska 1, Warszawa

155, ul. Abrahama 2a, Warszawa

164, ul. Rembielińska 10a, Warszawa

168, ul. Bora Komorowskiego 2 paw. 27, Warszawa

180, Legionowo, ul. Krasińskiego 72, Warszawa

181, Legionowo, ul. Olszankowa 56, Warszawa

Sklepy franczyzowe

Sklep, ul. Lubelska 12/14, Warszawa

Sklep, ul. Mokra 33, Warszawa

Sklep, ul. Starzyńskiego 10  , Warszawa              

Sklep, ul. Wojciechowskiego 39            , Warszawa

Sklep, Sochaczew, ul. Żeromskiego 29E

 Sklep, ul. Magiczna 20 lok. 3, Warszawa

Sklep, Ząbki, ul. Targowa 1 lok. 19

Sklep, Pruszków, ul. Ewy 14

Sklep, ul. Bora Komorowskiego 56A lok.U-1, Warszawa

Sklep, Zielonka, ul. Kolejowa 5

Sklep, Ursus, ul. Bohaterów Warszawy 8, Warszawa

Sklep, Radzymin, ul. Stary Rynek 17

Sklep, Mińsk Maz., ul. Kościuszki 23 A

Sklep, ul. Prałatowska 5, Warszawa

Sklep, Teresin, ul. Szymanowska 7

Sklep, ul. KEN 98, Warszawa

Sklep, ul. Dickensa 14 paw. 1, Warszawa

Sklep, ul. Belgradzka 14 lok. 17, Warszawa

Sklep, ul. Puławska 11, Warszawa

Sklep, ul. Światowida 57 lok. U6, Warszawa

Sklep, Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60 F

Sklep, ul. Św. Stanisława 1, Warszawa

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

Wykaz produktów określonych jako nagrody

 1. Ciastko WZ
 2. Ciastko Bajaderka
 3. Ciastko Babeczka z owocami
 4. Ciastko Serniczek
 5. Ciastko Babeczka Serowa
 6. Drożdżówka Ósemka z serem
 7. Drożdżówka z owocami
 8. Drożdżówka z budyniem

ZAŁĄCZNIK nr 3

Wzór karty oraz pieczątki

 

a)      Wzór karty programu lojalnościowego „I Love SPC”:

 

Przód karty:

 

Tył karty:

 

 

b)      Wzór pieczątki