REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „PIECZĄTKI NA KALENDARZ”

HomeStrona głównaREGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „PIECZĄTKI NA KALENDARZ”
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „PIECZĄTKI NA KALENDARZ”  
 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem programu lojalnościowego (dalej również: „akcji”) jest Spółdzielnia Piekarsko – Ciastkarska w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000053005, zwana dalej „Organizatorem”. 2. Adres organizatora: ul. Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa. 3. Regulamin programu lojalnościowego jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepach biorących udział w programie (Zał. 1).
 • 2. Cele
Celem programu jest zachęcenie klientów do dokonywania zakupów w sklepach firmowych SPC. Szczegółowy wykaz sklepów objętych akcją jest dostępny w Załączniku nr 1. Dzięki zdobytej określonej ilości pieczątek i według poniższych zasad uczestnik akcji będzie mógł otrzymać nagrodę.  
 • 3. Warunki uczestnictwa
 
 1. Uczestnikiem programu lojalnościowego może być osoba posiadająca kartę do zbierania pieczątek. Wzór karty biorącej udział w programie jest dostępny w Załączniku nr 2.
 2. Udział w programie lojalnościowym jest dobrowolny.
   
 • 4. Czas trwania
  Czas trwania akcji: do 31.01.2022 lub do wyczerpania zapasów nagród.
 • 5. Zasady programu
  Program lojalnościowy polega na zbieraniu przez Uczestników punktów, w postaci pieczątek na karcie. Zbieranie pieczątek trwa do 31.01.2022 r. lub czasu zakończenia programu. Wzór pieczątki przybijanej przez sprzedawcę na karcie dostępny jest w Załączniku nr 2. Do programu lojalnościowego może przystąpić każdy, kto zrobi zakupy w sklepie SPC za kwotę powyżej, bądź równą 10 zł. Pieczątki przyznawane będą według poniższych zasad: a/ Przy zakupach na kwotę równą lub powyżej 10 zł uczestnik programu otrzyma jedną pieczątkę z logo SPC wbijaną na karcie, która dostępna będzie w sklepach SPC biorących udział w programie lojalnościowym. b/ Zakup na kwotę wielokrotności kwoty 10 zł uprawnia do otrzymania większej ilości pieczątek na karcie. Jednorazowo jednak można otrzymać maksymalnie 4 pieczątki. c/ Kartę należy okazać przy kasie, po dokonaniu płatności. Uczestnik programu samodzielnie okazuje kartę do podbicia. Sprzedawca nie ma obowiązku przypominania klientowi o przysługującej pieczątce. d/ Pieczątki przystawia sprzedawca, po zakończeniu zakupów, opłaceniu ich oraz wydaniu paragonu. e/ Każda karta zawiera miejsce na zebranie 10 pieczątek. i/ Uzupełnione wszystkimi pieczątkami SPC karty należy dostarczyć do sklepu SPC biorącego udział w programie lojalnościowym do dnia 31.01.2022 r. (lub w przypadku przedłużenia programu do dnia ogłoszonego jako jego zakończenie).  
 • 6. Nagrody
Aby otrzymać nagrodę w programie należy zebrać 10 pieczątek na karcie oraz przekazać ją sprzedawcy w sklepie biorącym udział w programie lojalnościowym. Za uzyskanie: 10 pieczątek – kalendarz ścienny. Wartość nagrody to kwota 3,15 zł netto Uczestnik programu może maksymalnie otrzymać 5 kalendarzy.  
 • 7. Odbiór nagród
Nagrody wydawane będą od dnia 20.12.21 r. do dnia 31.01.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. W przypadku nie odebrania nagrody do czasu zakończenia programu uczestnik traci prawo do odbioru nagrody. Uczestnikowi programu nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na jej równowartość pieniężną lub inną nagrodę. Uczestnikowi programu nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
 • 8. Postanowienia końcowe
Deklarując wzięcie udziału w programie Uczestnik, wyraża zgodę i akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Spółdzielni Piekarsko – Ciastkarskiej w Warszawie oraz sklepach biorących udział w programie lojalnościowym. Regulamin jest również udostępniony na stronie internetowej SPC. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, jak również zapisach Regulaminu budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator. Wszystkie materiały promocyjne dotyczące programu lojalnościowego mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Akcji promocyjnej oraz skrócenia Akcji lub jej odwołania, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. Zmiana Regulaminu będzie komunikowana w siedzibie SPC oraz w sklepach biorących udział w programie lojalnościowym. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej Klienci mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Dział Sprzedaży i Marketingu”, w okresie trwania programu oraz po jego zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 15 stycznia 2022r. (lub w przypadku przedłużenia programu do upływu 14 dnia od dnia ogłoszonego jako jego zakończenie). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, oznaczającego datę nadania listu poleconego (z reklamacją) w polskiej placówce pocztowej. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 31 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec stosownemu przedłużeniu. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może dochodzić swoich roszeń przed właściwym sądem powszechnym.                   ZAŁĄCZNIK nr 1 Wykaz sklepów firmowych i franczyzowych SPC (aktualizacja na bieżąco) Krasińskiego 67 Narbutta 83 Popiełuszki 1 Odlewnicza 2 Lubelska 12/14 Mołdawska 7 Bonifraterska 15 Poborzańska 37 Górczewska 225 Wąwozowa 4 lok. H04 Berensona 30 Miedziana 1B Huculska 1 Orzeszkowej 62, Piastów Kierbedzia 8 lok. 307 Grochowska 92 Górczewska 95 lok. U3 Bora Komorowskiego 7L paw. 6 Kaliny Jędrusik 7 lok. U12 Trocka 6 paw. 95/96 Międzynarodowa 42 Rakowska 8 Białowieska 1 Łojewska 12A Jana Kazimierza 11 lok. U5 Przyokopowa 35 lok.4
 1. Solidarności 149 lok. U4
Piłsudskiego 30, Legionowo Al. K.E.N. 19 lok. 2/3
 1. Szymanowskiego 4 lok. 4a
Wrzeciono 41 Abrahama 2c Krucza 17 KEN 98 Rembielińska 10a Rakowiecka 45 Bora Komorowskiego 2 paw. 27 Madalińskiego 57 Krakowiaków 103 Krasińskiego 72, Legionowo Olszankowa 56, Legionowo Dzielna 64 lok U8 Puławska 11 Targowa 45 Wejherowska 22   sklepy franczyzowe Bohaterów Warszawy 8 Stary Rynek 17, Radzymin, Wojciechowskiego Stefana Żeromskiego 29E, Sochaczew Kolejowa 5, Zielonka, Magiczna 20 Światowida 57 Starzyńskiego 10 Ewy 14, Pruszków Dickensa 14 Mokra 33 Szymanowska 7, Teresin Al. Wojska Polskiego 60F                                             ZAŁĄCZNIK nr 2 Wzór karty oraz pieczątki  
 1. Wzór karty programu lojalnościowego „PIECZĄTKI NA KALENDARZ”
       
 1. Wzór pieczątki