REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „PIECZĄTKI NA SŁODKĄ NAGRODĘ”    
 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem programu lojalnościowego (dalej również: „akcji”) jest Spółdzielnia Piekarsko – Ciastkarska w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000053005, zwana dalej „Organizatorem”. 2. Adres organizatora: ul. Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa. 3. Regulamin programu lojalnościowego jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepach biorących udział w programie (Zał. 1).
 • 2. Cele
Celem programu jest zachęcenie klientów do dokonywania zakupów w sklepach firmowych SPC. Szczegółowy wykaz sklepów objętych akcją jest dostępny w Załączniku nr 1. Dzięki zdobytej określonej ilości pieczątek i według poniższych zasad uczestnik akcji będzie mógł otrzymać nagrodę.  
 • 3. Warunki uczestnictwa
 
 1. Uczestnikiem programu lojalnościowego może być osoba posiadająca kartę do zbierania pieczątek. Wzór karty biorącej udział w programie jest dostępny w Załączniku nr 3.
 2. W programie lojalnościowym nie mogą brać udziału pracownicy sklepów SPC, franczyzobiorcy, ajenci oraz ich pracownicy.
 3. Udział w programie lojalnościowym jest dobrowolny.
   
 • 4. Czas trwania
  Czas trwania akcji: od 01.06.2022 do 31.08.2022 lub do odwołania.
 • 5. Zasady programu
  Program lojalnościowy polega na zbieraniu przez Uczestników punktów, w postaci pieczątek na karcie. Zbieranie pieczątek trwa od 01.06.2022 r. do czasu zakończenia programu. Wzór pieczątki przybijanej przez sprzedawcę na karcie dostępny jest w Załączniku nr 3. Do programu lojalnościowego może przystąpić każdy, kto zrobi zakupy w sklepie SPC za kwotę powyżej, bądź równą 10 zł. Pieczątki przyznawane będą według poniższych zasad: a/ Przy zakupach na kwotę równą lub powyżej 10 zł uczestnik programu otrzyma jedną pieczątkę z logo SPC wbijaną na karcie, która dostępna będzie w sklepach SPC biorących udział w programie lojalnościowym. b/ Zakup na kwotę wielokrotności kwoty 10 zł nie uprawnia do otrzymania większej ilości pieczątek na karcie. Zabronione jest dzielenie zakupów na kilka paragonów w celu otrzymania większej ilości pieczątek. c/ Kartę należy okazać przy kasie, po dokonaniu płatności. Uczestnik programu samodzielnie okazuje kartę do podbicia. Sprzedawca nie ma obowiązku przypominania klientowi o przysługującej pieczątce. d/ Pieczątki przystawia sprzedawca, po zakończeniu zakupów, opłaceniu ich oraz wydaniu paragonu. e/ Każda karta zawiera miejsce na zebranie max. 9 pieczątek. i/ Uzupełnione wszystkimi pieczątkami SPC karty należy dostarczyć do sklepu SPC biorącego udział w programie lojalnościowym do dnia 31.08.2022 (lub w przypadku przedłużenia programu do dnia ogłoszonego jako jego zakończenie). j/ Pieczątki na karcie można uzyskać jedynie w sklepach biorących aktualnie udział w akcji, wg Załącznika nr 1.  
 • 6. Nagrody
Aby otrzymać nagrodę w programie należy zebrać 9 pieczątek na karcie oraz przekazać ją sprzedawcy w sklepie biorącym udział w programie lojalnościowym. Za uzyskanie: 9 pieczątek – babeczka z owocami sezonowymi. Uczestnik programu ma prawo wybrać tylko jeden produkt zakwalifikowany do programu: określoną babeczkę. Produkt określone w programie jako nagroda wyszczególniony jest w Załączniku nr 2.  
 • 7. Odbiór nagród
Nagrody wydawane będą od dnia 01.06.22 do dnia 31.08.2022 (lub w przypadku przedłużenia programu do dnia ogłoszonego jako jego zakończenie) na podstawie ilości zdobytych pieczątek oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku nie odebrania nagrody do czasu zakończenia programu uczestnik traci prawo do odbioru nagrody. Uczestnikowi programu nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na jej równowartość pieniężną. W razie braku wybranego produktu określonego jako nagroda w danym sklepie SPC, należy umówić się z personelem danego sklepu na dzień odbioru nagrody lub odebrać nagrodę w innym sklepie SPC, gdzie dany produkt się znajduję. Uczestnikowi programu nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
 • 8. Postanowienia końcowe
Deklarując wzięcie udziału w programie Uczestnik, wyraża zgodę i akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Spółdzielni Piekarsko – Ciastkarskiej w Warszawie oraz sklepach biorących udział w programie lojalnościowym. Regulamin może być udostępniony również na stronie internetowej SPC oraz za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, jak również zapisach Regulaminu budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator. Wszystkie materiały promocyjne dotyczące programu lojalnościowego mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Akcji promocyjnej oraz skrócenia Akcji lub jej odwołania, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. Zmiana Regulaminu będzie komunikowana w siedzibie SPC oraz w sklepach biorących udział w programie lojalnościowym. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej Klienci mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Dział Sprzedaży i Marketingu”, w okresie trwania programu oraz po jego zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 30.09.2022r. (lub w przypadku przedłużenia programu do upływu 14 dnia od dnia ogłoszonego jako jego zakończenie). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, oznaczającego datę nadania listu poleconego (z reklamacją) w polskiej placówce pocztowej. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 31 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec stosownemu przedłużeniu. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może dochodzić swoich roszeń przed właściwym sądem powszechnym.         ZAŁĄCZNIK nr 1 Wykaz sklepów firmowych i franczyzowych SPC (aktualizacja na bieżąco) SKLEPY ( Z.P. KRAKOWIAKÓW) □@101 ul. Krasińskiego  67                                  tel./fax:  633 13 49 ■@103 ul. Narbutta 83                                       tel./fax.: 848 27 30 ■@104 ul. Popiełuszki 1                                     tel./fax.: 669 08 57 ■@107 ul. Mołdawska 7                                     tel./fax:  658 38 16 ■@108 ul. Bonifraterska 15                                tel./fax.: 831 01 63 ■@112 ul. Górczewska 225                                tel./fax.: 664 87 90 ■@115 ul. Wąwozowa 4 lok.H04                       tel./fax.  649 46 90 □@117 ul. Miedziana 1B                                    tel. 254 19 55 ■@120 ul. Huculska 1                                         tel./fax.: 851 63 45 ■@126 Piastów, ul. Orzeszkowej 62                  tel./fax.  724 44 70 □@127 ul. Kierbedzia 8 lok. 307                         tel./fax.  841 05 53 ■@129 ul. Górczewska 95 lok. U3                      tel./fax:  637 21 59 ■@131 ul. Kaliny Jędrusik 7 lok.U12                     tel.  633 40 63 ■@140 ul. Rakowska 8                                         tel.  881 260 293 □@146 ul. Jana Kazimierza 11 lok. U5                 tel. 409 88 48 □@147 ul. Przyokopowa 35 lok.4                       tel.  628 86 92 ■@148 ul.al. Solidarności 149/U4                      tel. 620 04 39 ■@154 ul. Wrzeciono 41                                    tel. 559 60 74 □@156 ul. Krucza 17                                             tel. 407 02 52 ■@157 Al. K.E.N. 98 lok. U4                                tel.  412 22 42 ■@167 ul. Rakowiecka 45                                  tel./fax.: 646 72 03 ■@169 ul. Madalińskiego 57                              tel./fax.: 646 36 76 □@170 ul. Krakowiaków 103                              tel./fax.: 573 92 82 □@184 ul. Dzielna 64 lok U8                              tel. 635 02 00   SKLEP  (Z.P. ŻERAŃ) □@105 ul. Odlewnicza 2                                    tel./fax.: 811 30 34 □@106 ul. Lubelska 12/14                                    tel./fax.: 619 16 43 ■@111 ul. Poborzańska  37                               tel./fax.  614 35 10 ■@116 ul. Berensona 30                                   tel./fax.: 744 25 13 ■@128 ul. Grochowska 92                                 tel./fax.: 610  55 86 ■@130 ul. Bora Komorowskiego 7L paw. 6      tel./fax.: 673 20 05 ■@134 ul. Trocka 6 paw. 95/96                        tel.  789 449 280 □@136 ul. Międzynarodowa 42                        tel. 617 30 69 ■@144 ul. Białowieska 1                                   tel./fax.: 673 67 27 ■@145 ul. Łojewska 12 A                                  tel.  674 48 20 ■@149 Legionowo, Piłsudskiego 30                    tel. 732 03 78 ■@152 ul. K. Szymanowskiego 4 lok.4a            tel. 618 05 66 ■@155 ul. Abrahama 2c                                    tel./fax.: 671 25 94 ■@164 ul. Rembielińska 10a                             tel./fax.: 675 76 00 ■@168 ul. Bora Komorowskiego 2 paw. 27      tel./fax.: 613 41 57 ■@180 Legionowo, ul. Krasińskiego 72             tel /fax:  732 90 84 ■@181 Legionowo, ul. Olszankowa 56             tel. 507 735 553 ■@186 ul. Targowa 45                                      tel. 543 25 10 ■@187 ul. Wejherowska 22 lok. U2                    tel.  22 843 65 21   Sklepy franczyzowe G165   SKLEP ul. Mokra 33 W140  SKLEP ul. Starzyńskiego10 Z052A    SKLEP ul. Wojciechowskiego 39 S377A  SKLEP ul. Żeromskiego 29e Sochaczew W060A SKLEP ul. Magiczna 20 lok. 3 C065A SKLEP ul. Targowa 1 lok.19 Ząbki B098    SKLEP ul. Ewy 14 Pruszków M087A SKLEP ul. Kolejowa 5 Zielonka C206A SKLEP ul. Boh. Warszawy 8 Ursus C092A SKLEP ul. Stary Rynek 17 Radzymin B282A SKLEP ul. Kościuszki 23A Mińsk Maz. S377C  SKLEP ul. Szymanowska 7 Teresin B118A SKLEP ul. Dickensa 14 paw.1 W226A SKLEP ul. Światowida 57 lok. U6 K482    SKLEP al. Wojska Polskiego 60F Pruszków       ZAŁĄCZNIK nr 2 Wykaz produktów określonych jako nagrody Babeczka z owocami 0,10 kg, indeks 53078