REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„SAŁATKOWY KLUB SPC”

   
 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem programu lojalnościowego (dalej również: „akcji”) jest Spółdzielnia Piekarsko – Ciastkarska w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000053005, zwana dalej „Organizatorem”. 2. Adres organizatora: ul. Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa. 3. Regulamin programu lojalnościowego jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepach biorących udział w programie (Zał. 1).
 • 2. Cele
Celem programu jest zachęcenie klientów do dokonywania zakupów w sklepach firmowych SPC. Szczegółowy wykaz sklepów objętych akcją jest dostępny w Załączniku nr 1. Dzięki zdobytej określonej ilości pieczątek i według poniższych zasad uczestnik akcji będzie mógł otrzymać nagrodę.
 • 3. Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnikiem programu lojalnościowego może być osoba posiadająca kartę do zbierania pieczątek. Wzór karty biorącej udział w programie jest dostępny w Załączniku nr 2.
 2. W programie lojalnościowym nie mogą brać udziału pracownicy sklepów SPC, franczyzobiorcy, ajenci oraz ich pracownicy.
 3. Udział w programie lojalnościowym jest dobrowolny.
 • 4. Czas trwania
Czas trwania akcji: od 02.04.2024 r. do 31.05.2024 r. lub do odwołania.
 • 5. Zasady programu
Program lojalnościowy polega na zbieraniu przez Uczestników punktów, w postaci pieczątek na karcie. Zbieranie pieczątek trwa od 01.04.2024 r. do czasu zakończenia programu. Wzór pieczątki przybijanej przez sprzedawcę na karcie dostępny jest w Załączniku nr 2. Do programu lojalnościowego może przystąpić każdy klient sklepu SPC, który zakupi sałatkę z dostępnej oferty w sklepie objętym programem. Pieczątki przyznawane będą według poniższych zasad: a/ Przy zakupie dowolnej sałatki z oferty SPC uczestnik programu otrzyma jedną pieczątkę z logo SPC wbijaną na karcie, która dostępna będzie w sklepach SPC biorących udział w programie lojalnościowym. b/ Zakup kilku sałatek uprawnia do otrzymania większej ilości pieczątek na karcie. Każda sałatka to jedna pieczątka. c/ Kartę należy okazać przy kasie, po dokonaniu płatności. Uczestnik programu samodzielnie okazuje kartę do podbicia. Sprzedawca nie ma obowiązku przypominania klientowi o przysługującej pieczątce. d/ Pieczątki przystawia sprzedawca, po zakończeniu zakupów, opłaceniu ich oraz wydaniu paragonu. e/ Każda karta zawiera miejsce na zebranie 10 pieczątek. i/ Uzupełnione wszystkimi pieczątkami SPC karty należy dostarczyć do sklepu SPC biorącego udział w programie lojalnościowym do dnia 31.05.2024 r. (lub w przypadku przedłużenia programu do dnia ogłoszonego jako jego zakończenie). j/ Pieczątki na karcie można uzyskać jedynie w sklepach biorących aktualnie udział w akcji, wg Załącznika nr 1.
 • 6. Nagrody
Aby otrzymać nagrodę w programie należy zebrać 10 pieczątek na karcie oraz przekazać ją sprzedawcy w sklepie biorącym udział w programie lojalnościowym. Za uzyskanie: 10 pieczątek przysługuje nagroda – świeży sok do wyboru: pomarańczowy albo pomarańczowo-grejpfrutowy albo grejpfrutowy. Uczestnik programu ma prawo wybrać tylko jeden sok produkt zakwalifikowany jako nagroda w programie.
 • 7. Odbiór nagród
Nagrody wydawane będą od dnia 02.04.2024 r. do dnia 31.05.24 r. (lub w przypadku przedłużenia programu do dnia ogłoszonego jako jego zakończenie na podstawie ilości zdobytych pieczątek oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku nie odebrania nagrody do czasu zakończenia programu uczestnik traci prawo do odbioru nagrody. Uczestnikowi programu nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na jej równowartość pieniężną. Uczestnikowi programu nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
 • 8. Postanowienia końcowe
Deklarując wzięcie udziału w programie Uczestnik, wyraża zgodę i akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Spółdzielni Piekarsko – Ciastkarskiej w Warszawie oraz sklepach biorących udział w programie lojalnościowym. Regulamin może być udostępniony również na stronie internetowej SPC oraz za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, jak również zapisach Regulaminu budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator. Wszystkie materiały promocyjne dotyczące programu lojalnościowego mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Akcji promocyjnej oraz skrócenia Akcji lub jej odwołania, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. Zmiana Regulaminu będzie komunikowana w siedzibie SPC oraz w sklepach biorących udział w programie lojalnościowym. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej Klienci mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Dział Sprzedaży i Marketingu”, w okresie trwania programu oraz po jego zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 15.06.2024 r. (lub w przypadku przedłużenia programu do upływu 14 dnia od dnia ogłoszonego jako jego zakończenie). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, oznaczającego datę nadania listu poleconego (z reklamacją) w polskiej placówce pocztowej. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 31 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec stosownemu przedłużeniu. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może dochodzić swoich roszeń przed właściwym sądem powszechnym.          ZAŁĄCZNIK nr 1 Wykaz sklepów firmowych  
Sklepy firmowe SPC
 ZAKŁAD KRAKOWIAKÓW
101 ul. Krasińskiego 67
103 ul. Narbutta 83
104 ul. Popiełuszki 1
107 ul. Mołdawska 7
108 ul. Bonifraterska 15
112 ul. Górczewska 225
115 ul. Wąwozowa 4 lok. H04
117 ul. Miedziana 1B
120 ul. Huculska 1
126 ul. Orzeszkowej 63, Piastów
127 ul. Kierbedzia 8 lok. 307
129 ul. Górczewska 95 lok. U3
131 ul. Kaliny Jędrusik 7 lok. U12
147 ul. Przyokopowa 35 lok. 4
148 Al. Solidarności 149/U4
154 ul. Wrzeciono 41
156 ul. Krucza 17
157 Al. K.E.N. 98 lok. U4
167 ul. Rakowiecka 45
169 ul. Madalińskiego 57
170 ul. Krakowiaków 103
184 ul. Dzielna 64 lok. U8
ZAKŁAD ŻERAŃ
105 ul. Odlewnicza 2
106 ul. Lubelska 12/14
111 ul. Poborzańska 37
116 ul. Berensona 30
128 ul. Grochowska 92
130
ul. Bora Komorowskiego 7L paw. 6
134 ul Trocka 6 paw. 95/96
136 Międzynarodowa 42
144 Białowieska 1
145 ul. Łojewska 12A
149 ul. Piłsudskiego 30, Legionowo
152 ul. Szymanowskiego 4 lok. 4a
155 ul. Abrahama 2c
164 ul. Rembielińska 10a
180 ul. Krasińskiego 72, Legionowo
181 ul. Olszankowa 56,Legionowo
186 ul. Targowa 45
187 ul. Wejherowska 22 lok. U2
    ZAŁĄCZNIK nr 2 Wzór karty oraz pieczątki  
 1. Wzór karty programu lojalnościowego „KANAPKOWY KLUB SPC”:
Przód karty:     Tył karty:  
 1. Wzór pieczątki