Zgłaszanie nieprawidłowości

Działając zgodnie z prawem i przyjętymi normami oraz dobrem wspólnym udostępniamy Państwu informacje o możliwości dokonywania zgłoszeń o występujących nieprawidłowościach dotyczących naruszenia lub zaniechania związanego z funkcjonowaniem Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie, które są niezgodne z przepisami prawa lub są sprzeczne z przedmiotem lub celem tych przepisów lub regulacji. Zgłoszenia dokonywane są do powołanego Specjalisty ds. nieprawidłowości (dalej SN).

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą Nam na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów funkcjonowania.

Ustanowione kanały dokonywania zgłoszeń

  Podejrzenie wystąpienia lub wykrycie zdarzenia można zgłosić w formie:
 1. Elektronicznej przez dedykowany formularz zgłoszeniowy:

  System jest hostowany i zarządzany przez niezależną stronę trzecią. Jest on dostępny przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i przechowywany na zabezpieczonym serwerze poza Organizacją.
 2. Wiadomości elektronicznej na adres mailowy: spc@bco-integrity.pl.
  Serwer pocztowy jest hostowany i zarządzany przez niezależną stronę trzecią. Jest on dostępny przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i przechowywany na zabezpieczonym serwerze poza Organizacją.
 3. Telefonicznej na skrzynkę udostępnioną pod numerem telefonu: (+48) 22 376 21 22
  Skrzynka jest hostowana i zarządzana przez niezależną stronę trzecią. Jest ona dostępna przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i przechowywana na zabezpieczonym serwerze poza Organizacją.
 4. Przesyłki pocztowej, skierowanej na adres Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie: Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa z dopiskiem „do rąk własnych SN”,

Zgłoszenie osobiste

Chcesz dokonać zgłoszenia nieprawidłowości osobiście. Umów się na spotkanie ze Specjalistą ds. Nieprawidłowości w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminie kontaktując się na wskazane powyżej dane kontaktowe. Takie spotkanie to pełna gwarancja dyskrecji i poufności danych. Zadzwoń lub napisz maila z prośbą o spotkanie.  

Informacje w zgłoszeniu

Opis zdarzenia powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
 • opis i przebieg zdarzenia,
 • dane osoby/podmiotu, których dotyczy opisywane zdarzenie,
 • kontekst wystąpienia zdarzenia (czas, miejsce, okoliczności, ew. świadkowie),
 • czy zdarzenie zostało zgłoszone do innego organu (jeżeli tak, do jakiego),
 • dane personalne osoby dokonującej zgłoszenia.
  Zgłoszenie możesz dokonać samodzielnie lub poprzez ustanowionego pełnomocnika.

Jawność zgłoszeń

  Dokonując zgłoszenia podajesz swoje dane personalne oraz dodatkowo (nie jest wymagane) dane kontaktowe. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane. W sytuacji niepodania danych kontaktowych, nie będziesz informowany o przebiegu postępowania. Brak danych kontaktowych może dodatkowo utrudnić nam przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji o opisanym zdarzeniu.

Co możesz zgłosić w ramach niniejszej procedury?

W sposób określony powyżej możną dokonać zgłoszenia podejrzenia wystąpienia lub wykrycia wszelkich zdarzeń, w tym w szczególności:
 1. wystąpienia nadużyć finansowych (mowa tu o przypadkach korupcji, kwestiach podatkowych),
 2. przypadków naruszenia ochrony danych osobowych lub incydentów bezpieczeństwa informacji,
 3. przypadków naruszenia przepisów ochrony środowiska,
 4. przypadków naruszenia bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 5. przypadków naruszenia przepisów zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 6. przypadków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów,
 7. przypadków naruszenia zasad konkurencji.
 

Odpowiedzialność

W swojej pracy kierujemy się w myśl poniższych zasad:
 1. każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb,
 2. wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
 3. w sytuacji podania danych kontaktowych, otrzymasz informacje o przyjęciu i rozpatrzeniu zgłoszenia,
 4. dokonując zgłoszenia w dobrej wierze zostajesz objęty ochroną (patrz niżej).
 

Dokonując zgłoszenia podlegasz ochronie

Dokonując zgłoszenia w dobrej wierze zostajesz objęty ochroną przed przejawami nierównego traktowania, dyskryminacji czy represjami (tak zwanymi działaniami odwetowymi). Ochrona dotyczy wszelkich zgłoszeń, nawet tych które nie znajdą potwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości. W sytuacji, gdyby okazało się, że w wyniku dokonanego zgłoszenia spotkasz się z przejawem działań odwetowych – możesz liczyć na Naszą pomoc, której celem podstawowym będzie przeciwdziałanie jej skutkom. Taką sytuację zgłoś do Specjalisty ds. Nieprawidłowości.

Załączniki